ജീവിതവിജയം എന്.എല്.പിയിലൂടെ
Jeevithavijayam NLP yilude

Alicia Eaton

350.00 329.00

ദൈനംദിന ജീവിതത്തില് വിജയം നേടാന് സഹായിക്കുന്ന ഒട്ടനവധി എന്.എല്.പി മാതൃകകള് വിവരിക്കുന്ന സമാഹാരമാണ് ജീവിതവിജയം എന്.എല്.പി.

2 in stock