ഹൗ ടു വിന്‍ ഫ്രണ്ട്സ് ആന്റ് ഇന്‍ഫ്ലൂവന്‍സ് പീപ്പിള്‍
How To Win Friends And Influence People

Dale Carnegie

200.00 179.00

ജനങ്ങളെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിലെ അടിസ്ഥാന വിദ്യകൾ,നിങ്ങളെ ഇഷ്ടപ്പെടാൻ ആറുവഴികൾ.നിങ്ങളുടെ ചിന്താഗതിയിലേയ്ക്ക് ജനങ്ങളെ വശീകരിക്കുവാനുള്ള ഒപതുവഴികള്‍.

2 in stock