ഹൗ ടു വിന്‍ ഫ്രണ്ട്സ് ആന്റ് ഇന്‍ഫ്ലൂവന്‍സ് പീപ്പിള്‍ | How To Win Friends And Influence People

Dale Carnegie

218.00

ജനങ്ങളെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിലെ അടിസ്ഥാന വിദ്യകൾ,നിങ്ങളെ ഇഷ്ടപ്പെടാൻ ആറുവഴികൾ.നിങ്ങളുടെ ചിന്താഗതിയിലേയ്ക്ക് ജനങ്ങളെ വശീകരിക്കുവാനുള്ള ഒപതുവഴികള്‍.

For details regarding International shipping, you can contact us here or Whatsapp us @ 9400224468