ഓപ്പോള്‍ | Oppol (Screenplay)

M. T. Vasudevan Nair

105.00

ജീവിതത്തിന്റെ ആരംഭശയില്‍ ഒരു പെണ്‍കുട്ടി ഏതോ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനുമായി ബന്ധപ്പെടുന്നു ഒരു പക്ഷേ വിവാഹം വാഗ്ദാനം ചെയ്തിരിക്കാം.

ഓപ്പോള്‍ ചലച്ചിത്രത്തിന്റെ തിരക്കഥ .

For details regarding International shipping, you can contact us here or Whatsapp us @ 9400224468

Buy Now