റിച്ച് ഡാഡ് പൂവര്‍ ഡാഡ്
Rich Dad Poor Dad

Robert T. Kiyosaki

199.00

സാമ്പത്തിക വിദ്യാഭ്യാസം മെച്ചപ്പെടുത്താന്‍ ആഗ്രഹി ക്കുന്നവര്‍ക്കായുള്ള ഗ്രന്ഥം. വൈജ്ഞാനികവും സാമ്പത്തികവുമായ കഴിവ് വളര്‍ത്താന്‍ സഹായി ക്കുന്ന കൃതി.

1 in stock

Buy Now