ശരീരഭാഷ ലൈംഗികത അധികാരം ആക്രമണം
Shareerabasha Lynkikatha Adhikaram Akramanam

Dr. Richard Seril

110.00 97.00

ശരീരഭാഷ ലൈംഗികത അധികാരം ആക്രമണം

ജീവിതത്തെ അഗാധമായി സ്വാധീനിക്കുന്നു മൂന്ന് അവസ്ഥകളിൽ ശരീരം എങ്ങെനെ പ്രതികരിക്കുന്നു എന്ന് തുറന്നു കാട്ടുന്ന പുസ്തകം. വാക്കുകൾ കൊണ്ടെന്നതുപോലെ നാം ശരീരം കൊണ്ടും ആശയവിനിമയം നടത്തുന്നു.