മറക്കാതിരിക്കാൻ ബുദ്ധിയുള്ളവരാകാൻ
Marakkathirikkan Budhiyullavarakan

Alexander Jacob IPS

160.00 149.00

ഓര്‍മ്മശക്തി വര്‍ദ്ധിക്കുവാന്‍ പരിശീലിക്കേണ്ട ശാസ്ത്രീയ രീതികളുടെ ലളിതമായ ആവിഷ്‌കാരമാണ് മറക്കാതിരിക്കാന്‍ ബുദ്ധിയുള്ളവരാകാന്‍ എന്ന പുസ്തകം.ഓർമ്മശക്തിയും ബുദ്ധിശക്തിയും വർദ്ധിപ്പിക്കാനുള്ള പ്രായോഗിക മാർഗ്ഗങ്ങൾ, ബുദ്ധിശക്തി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്ന ആഹാരം ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങൾ എന്നിവയെ സംബന്ധിച്ച പൂർണ്ണ വിവരങ്ങൾ.

2 in stock