ഓർമ്മശക്തിയിലൂടെ ജീവിത വിജയം
Ormashakthiyiloode Jeevithavijayam

James Burner

119.00

ഓരോരുത്തരും അവരുടെ ഓർമ്മക്കുറവിനെപറ്റി വാചാലരാവുകയല്ലാതെ അതൊന്നു കുറയ്ക്കാൻ,ഓർമശക്തി വർദ്ദിപ്പിക്കാൻ ഒന്നുംചെയയ്യുന്നില്ല.
ധരാളം പേർ എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്റേതുപോലെത്തെ ഓർമ്മശക്തി ഉണ്ടാക്കിത്തരുകയാണെങ്കിൽ ഒരു കോടി രൂപ തരാമെന്ന്, അതു തരണ്ട. ഈ പുസ്തകം വിലകൊടുത്തു വാങ്ങി, ശ്രദ്ദിച്ച് വായിച്ച്, ഇതിൽ പ്രതിപാദിക്കുന്ന രീതിയിൽ അഭ്യസിച്ചാൽ മാത്രം മതിയാകും.

For details regarding International shipping, you can contact us here or Whatsapp us @ 9400224468