കഥകള്‍-ഉണ്ണി ആര്‍
Kathakal – Unni R

Unni R

172.00

ചരിത്രത്തെയും ജീവിതത്തെയും നിലവിലുള്ള വീക്ഷണത്തില്‍നിന്നു മാറി അപായരഹിതമായ പുനര്‍വാ യനയ്ക്കു വിധേയമാക്കുന്ന കഥകള്‍. ഒഴിവുദിവസത്തെ കളി, ലീല തുടങ്ങി ചലച്ചിത്രങ്ങളാ ക്കപ്പെട്ട കഥകളടക്കം ഉണ്ണി ആര്‍- ന്റെ മികച്ച സമാഹാരം.

For details regarding International shipping, you can contact us here or Whatsapp us @ 9400224468

Buy Now