എൻ എൽ പി എന്ന വിജയമന്ത്രം
N L P Enna Vijayamanthram

Prof P.A. Varghese

95.00

ന്യൂറോ-ലിംഗ്വിസ്റ്റിക് പ്രോഗ്രാമിംഗ്, അല്ലെങ്കിൽ എൻ‌എൽ‌പി, നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്ന രീതി മാറ്റാനും മുൻകാല സംഭവങ്ങൾ കാണാനും നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തെ സമീപിക്കാനും പ്രായോഗിക മാർഗങ്ങൾ നൽകുന്നു.

For details regarding International shipping, you can contact us here or Whatsapp us @ 9400224468

Out of stock