ഖബർ – Qabar

K. R. Meera

109.00

മനുഷ്യന്റെ അസ്ഥികൾ മറവുചെയ്യപ്പെട്ടാലും അവന്റെ അസ്തിത്വം ശേഷിക്കുന്നു. ചില ഖബറുകൾ, അവയ്ക്ക് ചിലതൊക്കെ പറയാനും ചോദിക്കാനും തിരിച്ചുപിടിക്കാനും ഉണ്ടാകും. ബാബറി മസ്ജിദ് തകർത്ത സംഭവത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ സമകാലീന രാഷ്ട്രീയവുമായി ഇടകലർത്തി അവതരിപ്പിക്കുന്ന കെ. ആർ മീരയുടെ പുതിയ നോവൽ. ഹൃദയപൂർവ്വം വായിച്ചിരിക്കേണ്ട ഒന്നാണ് ഈ ചങ്കുറപ്പുള്ള കൃതി.

1 in stock

Buy Now