സ്പീഡ് റീഡിങ് സ്വയം പരിശീലിക്കാം | Speed Reading Swayam Pariseelikkam

P K A Rasheed

198.00

വായനാവേഗതയും പഠനവേഗതയും പലമടങ്ങ് വർദ്ധിപ്പിക്കാനുതകുന്ന പ്രായോഗിക തന്ത്രങ്ങൾ.
വേഗത്തിലുള്ള വായനാ വൈദഗ്ധ്യം നേടുന്നതിന് നിങ്ങളെ പരിശീലിപ്പിക്കുന്ന നിരവധി വ്യായാമങ്ങളും പ്രായോഗിക സാങ്കേതിക വിദ്യകളും ഈ പുസ്തകത്തിലുണ്ട്.

For details regarding International shipping, you can contact us here or Whatsapp us @ 9400224468