അഹന്തയും മുൻവിധിയും
Ahanthayum Munvidhiyum – Pride & Prejudice(Malayalam)

Jane Austen

339.00

ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ആദ്യത്തെ നോവലെഴുത്തുകാരിയെന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ജെയ്ൻ ഓസ്റ്റിന്റെ ക്ലാസിക് കൃതിയുടെ സമ്പൂർണ പരിഭാഷ.

ജോർജിയൻ കാലഘട്ടത്തിലെ ഇംഗ്ലീഷ് അഭിജാത കുടുംബങ്ങളിലെ പ്രണയവും ജീവിതവും രസകരമായി അവതരിപ്പിക്കുന്ന ജെയ്ൻ ഓസ്റ്റിന്റെ ​പ്രൈഡ്‌ ആൻഡ് പ്രിജുഡിസിന്റെ പരിഭാഷ. അവിസ്മരണീയമായ കഥാപാത്രങ്ങളും കഥയുടെ പൊതുസ്വീകാര്യതയും ഇതിന്റെ പ്രത്യേകതകളാണ്. ആഖ്യാനത്തിലെ നർമവും ശൈലിയും ലോകമെങ്ങുമുള്ള വായനാസമൂഹത്തിന് ഈ കൃതിയെ പ്രിയങ്കരമാക്കുന്നു.

സ്ത്രീകൾക്കിടയിലെ ഏറ്റവും പൂർണമായ കലാകാരിയാണ് ജെയ്ൻ ഓസ്റ്റിൻ.
– വെർജീനിയ വുൾഫ്

For details regarding International shipping, you can contact us here or Whatsapp us @ 9400224468

Buy Now
SKU: BC477 Categories: , ,