അസാധ്യതയിലെ സാധ്യത
Asadhyathayile Sadhyatha

A.P.J.Abdul Kalam

270.00

ഇന്ത്യന്‍ നവോത്ഥാനത്തിലേക്കുള്ള സാധാരണ ജനങ്ങളെയും യുവാക്കളെയും ഉള്‍ക്കൊള്ളുന്ന ഏഴു ചുവടുകള്‍ അത് വിവരിക്കുന്നു. ഗുരുവും ശിഷ്യനും തമ്മിലുള്ള സംവാദത്തിന്റെ ഉപനിഷത്ത് രീതിയില്‍ എഴുതപ്പെട്ടിട്ടുള്ള പ്രചോദനാത്മകമായ പുസ്തകം.

For details regarding International shipping, you can contact us here or Whatsapp us @ 9400224468

Out of stock

SKU: BC029 Category: Tag: