കുമയൂൺകുന്നുകളിലെ നരഭോജികൾ | Kumaon Kunnukalile Narabhojikal

Jim Corbett

218.00

1934 -ൽ ഇന്ത്യയുടെ പ്രഥമ ദേശീയപാർക്ക് സ്ഥാപിച്ച ജിം കോർബെറ്റ്, മരണത്തിനും ജീവിതത്തിനും ഇടയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് നരഭോജികളായ കടുവകളോടേറ്റുമുട്ടിയ കുമയൂൺ കുന്നിലെ ജനങ്ങളുടെ ജീവൻ രക്ഷിച്ച സാഹസികതയുടെ അനുഭവസാക്ഷ്യങ്ങൾ അനാവരണം ചെയ്യപ്പെടുന്നു . ഓരോ ചുവടുവെയ്പ്പിലും അപകടങ്ങളും ആശങ്കകളും പങ്കുവെച്ചുകൊണ്ട് വായനക്കാരെ അമ്പരിപ്പിക്കുന്നു; മുപ്പതോളം ഭാഷകളിലേക്ക് വിവർത്തനം ചെയ്യപ്പെട്ട ബെസ്റ്റ് സെല്ലറായ കൃതി.

For details regarding International shipping, you can contact us here or Whatsapp us @ 9400224468

Buy Now