ഓര്‍മ്മശക്തി ഇരട്ടിയാക്കാം
Ormasakthi Irattiyakkam

Biswaroop Roy Chowdhury

179.00

ഈ പുസ്തകം വേഗത്തിൽ ഓര്‍മ്മശക്തി വർദ്ധിപ്പിക്കാം. കൂടുതൽ നേരം ഓര്‍മ്മ നിലനിർത്തുന്നതിനുമുള്ള സാങ്കേതികതകളെക്കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്നു.

1 in stock

Buy Now