അമരതാരം | Amaratharam

Manisha Koirala

314.00

കാൻസർ എനിക്ക് നൽകിയ പുതുജീവിതം.

പരിത്യക്ത ആകപ്പെടും എന്ന ഭയം എന്നെ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ വേട്ടയാടുന്നുണ്ടായിരുന്നു. എങ്ങനെയായിരുന്നാലും
ഈ ഭയം മുമ്പൊരിക്കലും ഞാൻ അനുഭവിച്ചിട്ടുള്ളത് ആയിരുന്നില്ല. ജീവിതം തന്നെ എന്നത്തേക്കുമായി നഷ്ടപ്പെടുമെന്ന ഭയം ആയിരുന്നു അത്.

1 in stock

Buy Now
SKU: BC444 Categories: , ,