ആദികൈലാസ യാത്ര
AadiKailasa Yathra

M K Ramachandran

369.00

ഹിമാലയമെന്ന മഹാവിസ്‌മയം മനസ്സിലാക്കാ‌ന്‍ നാം ആദികൈലാസത്തിലൂടെ കടന്നുപോകണമെന്നും ഈ പുസ്‌തകം നമ്മെ ഓര്‍മ്മിക്കുന്നു. വിശ്വപ്രകൃതിയുടെ അചഞ്ചലശൃംഗങ്ങളുടെയും മഹാനദികളുടെയും മുമ്പില്‍ നാം മനുഷ്യര്‍ എത്ര നിസ്സാരന്മാരാണെന്ന്‌ രാമചന്ദ്രന്റ ഗ്രന്ഥങ്ങള്‍ ഓര്‍മ്മിപ്പിക്കുന്നു.

For details regarding International shipping, you can contact us here or Whatsapp us @ 9400224468