ഹൗ ടു എന്‍ ജോയ് യുവര്‍ ലൈഫ് ആന്റ് യുവര്‍ ജോബ്
How To Enjoy Your Life And Your Job

Dale Carnegie

ഡേൽ കാർണഗിയുടെ പരിശീലനത്തിൽ പങ്കുകൊള്ളുന്നതോടെ ഒാരോ വ്യക്തിയിലും കരുത്താർന്ന വഴിത്തിരിവുകൾ ഉണ്ടാകുന്നു..ഉള്ളില്‍ ഉറങ്ങിപ്പോയ അപാരശേഷികളെ ഉണര്‍ത്തി നിത്യജീവിതത്തെ ആനന്ദകരവും ഉല്ലാസകരവുമാക്കുവാന്‍ സഹായിക്കുന്ന ഡേല്‍കാര്‍ണിയുടെ മറ്റൊരു അപൂര്‍വ്വ ഗ്രന്ഥം.

For details regarding International shipping, you can contact us here or Whatsapp us @ 9400224468