കുഞ്ഞിക്കൂനൻ | Kunhikkoonan

P. Narendranath

110.00

പുറത്തൊരു കൂനുമായി ജനിച്ച കുഞ്ഞിക്കൂനന്‍. കുഞ്ഞിക്കൂനന്റെ കുട്ടിക്കാലത്തുണ്ടായ സംഭവങ്ങളുടെ കഥ. കുട്ടിയായിരിക്കുമ്പോള്‍തന്നെ രാജ്യത്തെ രക്ഷിച്ചതും നാളത്തെ മന്ത്രിയാകാനുള്ള ഭാഗ്യം ലഭിച്ചതുമായ കഥ. കുട്ടികള്‍ക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട ഈ കഥ കുട്ടികളുടെ ഭാഷയില്‍ അവതരിപ്പിക്കുന്നു. ഓരോ കുട്ടിയും വായിച്ചിരിക്കേണ്ട പുസ്തകം.

For details regarding International shipping, you can contact us here or Whatsapp us @ 9400224468

Buy Now