വ്യത്യസ്തരാകാന്‍
(VYATHYASTHARAAKAAN)

Alexander Jacob IPS

150.00 139.00

വ്യക്തിത്വ വികാസത്തെ സംബന്ധിച്ച അലക്സാണ്ടര്‍ ജേക്കബ് ഐ പി എസ്സിന്റെ കാഴ്ചപാടുകളാണ് ഈ പുസ്തകം.