എൻ്റെ കഥ എൻെറ പെണ്ണുങ്ങളുടെയും | Ente Kadha Ente Pennungaludeyum

Indu Menon

429.00

ഉത്തരവാദിത്വങ്ങളാൽ തകർന്ന തോളെല്ലുവേദന കടിച്ചമർത്തി, ഭാരം താങ്ങിപ്പൊട്ടിയ കൈയെല്ല് നീട്ടിപ്പിടിച്ച് തേഞ്ഞുപോയ നഖം നിബ്ബായി എന്റെതന്നെ ജീവരക്തം നിറച്ച് എഴുതും. കോറിക്കോറിയെഴുതും. എന്തിലെഴുതുമെന്ന് ചോദിക്കൂ… ആ ഉറയൂരിയ കീറിക്കടലാസ്സിനെക്കാളും പതമായ എന്റെ ഹൃദയാവരണത്തിൽതന്നെ… ആ എഴുത്തിനെ ഞാൻ എൻ്റെ കഥയെന്നു പേരിടും: എൻ്റെ പെണ്ണുങ്ങളുടെ കഥയെന്നും ആണുങ്ങളുടെ കഥയെന്നും പേരിടും. അതിനിടയിൽ ഞാനുമുണ്ട് അവനുമുണ്ട്… സമാന്തര തീവണ്ടിപ്പാതകൾപോലെ…

For details regarding International shipping, you can contact us here or Whatsapp us @ 9400224468