ജീവിതം ഒരു കൽക്കണ്ട തുണ്ടാണ് | Jeevitham Oru Kalkkanda Thundanu

Jerry Tom

134.00

ഓർമ്മകളുടെ കൽക്കണ്ട മധുരം പോലെ ഒരു പുസ്തകം.
വായിച്ചു തീർന്നാലും മനസ്സിൽ മായാതെ വായനയുടെ മധുരം പടർന്നു കിടക്കുന്ന വായനാനുഭവം.

For details regarding International shipping, you can contact us here or Whatsapp us @ 9400224468

SKU: BC1036 Categories: ,