സന്യാസിയെ പോലെ ചിന്തിക്കൂ | Sannyasiye Pole Chindikoo

Jay Shetty

399.00 359.00

ഒരു സന്യാസിയെപ്പോലെ ചിന്തിക്കാൻ തുടങ്ങുേമ്പാൾ, നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകും:
— നെഗറ്റീവ് മനോഭാവം എന്തുകൊണ്ട് പടരുന്നു
– അമിത ചിന്ത എങ്ങനെ അവസാനിപ്പിക്കാം
– താരതമ്യങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് സ്നേഹത്തെ കൊന്നുകളയുന്നത്
– നിങ്ങളുടെ ഭയത്തെ എങ്ങനെ ഉപയോഗപ്പെടുത്താം
– സ്നേഹത്തിനായി െതരഞ്ഞെുനടന്നിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് അത് കണ്ടെത്താനാകാത്തത് എന്തുകൊണ്ടാണ്
– നിങ്ങൾ കണ്ടുമുട്ടുന്ന ഒാരോരുത്തരിൽനിന്നും എങ്ങനെ പഠിക്കാം
– എന്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ചിന്തയല്ല
– എങ്ങനെ നിങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം കെണ്ടത്താം
– വിജയിക്കാൻ അനുകമ്പ നിർണായകമാകുന്നത് എന്തുകൊണ്ട്
തുടങ്ങി, കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ…

2 in stock

SKU: BC187 Category: