വിജയപഥം
Vijayapadham

Debasish Chatterji

139.00

മാനേജ്‌മെന്റ് ഗുരു ദേബാശിഷ് ചാറ്റര്‍ജിയുടെ പുതിയ പുസ്തകം.
കോന്‍ ബനേഗാ നാരായണമൂര്‍ത്തിയുടെ രചയിതാവില്‍ നിന്ന് മറ്റൊരു മികച്ച സൃഷ്ടി. മാതൃഭൂമി ദിനപത്രത്തില്‍ വിജയപഥം എന്ന പേരില്‍ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച പംക്തിയിലെ ലേഖനങ്ങളുടെ സമാഹാരം.

For details regarding International shipping, you can contact us here or Whatsapp us @ 9400224468

1 in stock