വിജയപഥം
Vijayapadham

Debasish Chatterji

150.00 139.00

മാനേജ്‌മെന്റ് ഗുരു ദേബാശിഷ് ചാറ്റര്‍ജിയുടെ പുതിയ പുസ്തകം.
കോന്‍ ബനേഗാ നാരായണമൂര്‍ത്തിയുടെ രചയിതാവില്‍ നിന്ന് മറ്റൊരു മികച്ച സൃഷ്ടി. മാതൃഭൂമി ദിനപത്രത്തില്‍ വിജയപഥം എന്ന പേരില്‍ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച പംക്തിയിലെ ലേഖനങ്ങളുടെ സമാഹാരം.

1 in stock