ദുഷാന | Dushana

Alwin George

333.00

കൊസവോ എന്ന രാജ്യത്താണ് കഥ നടക്കുന്നത്. കാമുകനു വേണ്ടി ഓരോ വർഷവും വൈനുണ്ടാക്കി കാത്തിരിക്കുന്ന ദു ഷാന എന്ന മുത്തശ്ശിയുടെ കഥ. വൈനറികളാണ് പശ്ചാത്തലം.

For details regarding International shipping, you can contact us here or Whatsapp us @ 9400224468

Buy Now