വിശ്വപ്രസിദ്ധ വേട്ടക്കഥകള്‍ | Viswaprasidha Vettakkathakal

Jim Corbett, Kenneth Anderson

162.00

സ്വാതന്ത്ര്യ പൂർവ്വകാലത്ത് ഇന്ത്യൻ വനങ്ങളിൽ നിരവധി യൂറോപ്യൻ മൃഗയ വിനോദങ്ങളിൽ വ്യാപാരിച്ചിരുന്നു . വേട്ടക്കാരനെന്ന നിലക്കും എഴുത്തുകാരനെന്ന നിലക്കും വിഖ്യാതരായ ജിം കോര്പറേറ്റ് , കെന്നത്ത് ആൻഡ്സ് സൺ തുടങ്ങിയവർ മൃഗയ വിനോദവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പല പുസ്തകങ്ങളും ലോകത്തിന് സമ്മാനിച്ചു

For details regarding International shipping, you can contact us here or Whatsapp us @ 9400224468