വാടകയ്ക്ക് ഒരു ഹൃദയം | Vadakaikku Oru Hrudayam

Padmarajan

269.00

മനസ്സിൻെറ ശൂന്യമായ ജലാശയത്തിൽ പലകുറി മുങ്ങിയപ്പോഴും മിത്തുകൾക്കുപകരം കദനത്തിൻെറ കനൽകല്ലുകൾ മാത്രം കിട്ടിയ മനുഷ്യാത്മാക്കളുടെ സങ്കീർത്തനമാണ് ഈ നോവൽ .

For details regarding International shipping, you can contact us here or Whatsapp us @ 9400224468

1 in stock

SKU: BC265 Category: