തരകൻസ് ഗ്രന്ഥവരി | Tharakans Grandhavari

Benyamin

349.00

ചരിത്രവും മിത്തും ഭാവനയും പുതിയ കാലത്തിന്‍റെ ചോദ്യങ്ങളും ചേര്‍ത്തു കെട്ടുന്ന ഉദ്വേഗജനകമായ കഥ. ലോക സാഹിത്യത്തിലെ അത്യപൂര്‍വമായ ഒരു നോവല്‍ പരീക്ഷണം ഇനി പുസ്തകരൂപത്തില്‍. ആയിരക്കണക്കിന് വ്യത്യസ്തമായ പാരായണക്രമം സാധ്യമാകുന്ന രചനാസവിശേഷത. ഓരോ പുസ്തകങ്ങളിലും വ്യത്യസ്തമായ അധ്യായക്രമം

For details regarding International shipping, you can contact us here or Whatsapp us @ 9400224468