ഞാൻ നുജൂദ് – വയസ് 10 വിവാഹമോചിത
Njan Nujood Vayass 10 Vivahamochitha

Nujood

169.00

വളരെ ചെറുപ്രായത്തിൽ വിവാഹിതയാവുകയും പത്താം വയസ്സിൽ വിവാഹമോചിതയാവുകയും ചെയ്ത് യമനിലെ നൂജുദ് അലിയുടെ ജീവിതകഥ. സ്വന്തം ഗ്രാമത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ട് തന്റെ അനുഭവങ്ങൾ ലോകത്തോടും നിയമത്തോടും
വിളിച്ചുപറഞ്ഞ ധൈര്യശാലിയായ പെൺകുട്ടിയുടെ പൊള്ളുന്ന, അതിജീവനത്തിന്റെ അകംപൊരുളുകൾ.

Out of stock

SKU: BC169 Category: