കടവ് | Kadavu (Screenplay)

M. T. Vasudevan Nair

65.00

തോണി ഒരു ജീവനുള്ള വസ്തുവെപ്പോലെ അടുത്തേയ്ക്കു വന്നത് എന്നും എന്റെ മനസ്സിലുള്ള ഒരു ചിത്രമായിരുന്നു.

For details regarding International shipping, you can contact us here or Whatsapp us @ 9400224468

Out of stock