എലിപ്പത്തായം | Elippathayam (Screenplay)

Adoor Gopalakrishnan

75.00

സിനിമയെക്കറിച്ചുള്ള നമ്മുടെ പരമ്പരാഗത ധാരണകളെ കൊടിയേറ്റതന്ത്രത്തിലൂടെ അടൂര്‍ തിരുത്തുന്നു. മൂര്‍ത്തമായ, അനുക്രമം വികസിക്കുന്ന ഒരു കഥയില്ല ; സംഘട്ടനങ്ങളില്ല ; അതിഭാവുകത്വമില്ല; നാടകീയ മുഹൂര്‍ത്തങ്ങളില്ല; കണ്ണുനീരില്ല; സെന്റിമെന്റലിസമില്ല; എന്നിരുന്നാലും ഓരോ സെന്റീമീറ്റര്‍ സെല്ലുലോയ്ഡിലും ജീവിതത്തിന്റെ തുടിപ്പ് ഇടവിടാതെ നമുക്ക് കേള്‍ക്കാം . പ്രേക്ഷകനെ ചുറ്റിപ്പിണയുന്ന ഒരു വികാരവീചിയായി അതു മാറുകയും ചെയ്യുന്നു.

For details regarding International shipping, you can contact us here or Whatsapp us @ 9400224468

Out of stock