തിരക്കഥാരചന | ThirakadhaRachana

Sajan Theruvappuzha

379.00

ആദ്യമായി മലയാളത്തിൽ തിരക്കഥാരചനയെ കുറിച്ച്‌ സമഗ്രവും, ആധികാരികവും, ലളിതവുമായ പുസ്തകം . സിനിമ എഴുതുന്നവർക്കും, എഴുതാനിരിക്കുന്നവർക്കും ഒരു മുതൽകൂട്ടാവും പ്രിയപ്പെട്ട സാജൻ തെരുവപ്പുഴ എഴുതിയ ഈ പുസ്തകം.

For details regarding International shipping, you can contact us here or Whatsapp us @ 9400224468