വൈശാലി | Vaisali (Screenplay)

M. T. Vasudevan Nair

80.00

ആകര്‍ഷകത്വം അസ്തമിക്കാത്ത മഹാഭാരതം തീര്‍ത്ഥയാത്രാ പര്‍വ്വത്തിലെ ഋശ്യശൃംഗന്റെ കഥയ്ക്ക് സര്‍ഗ്ഗധനനായ എം ടി നല്‍കിയ ചലചിത്രഭാഷ്യം.

For details regarding International shipping, you can contact us here or Whatsapp us @ 9400224468

Buy Now