ധനികരാകാൻ ഉൾവഴികൾ | Dhanikaraakan Ulvazhikal

Deepak Chopra

339.00

നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധ പുനഃസജ്ജമാക്കാനും നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം ജീവിതത്തിന്റെ ഏജന്റാകാനും ജീവിതത്തിന്റെ അതിരുകളില്ലാത്ത സാധ്യതകൾക്കായി പരിശ്രമിക്കാനും സഹായിക്കുന്ന ലളിതമായ ഏഴ് ചക്രങ്ങൾ ദീപക് ചോപ്ര വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു. യഥാർത്ഥ ശക്തിയുടെയും സമൃദ്ധിയുടെയും ജീവിതത്തിലേക്കുള്ള നിങ്ങളുടെ വഴികാട്ടിയാണ് ഈ പുസ്തകം. വിവർത്തനം: എം. ശശിധരൻ നായർ

For details regarding International shipping, you can contact us here or Whatsapp us @ 9400224468

Buy Now