ചെന്നായ | Chennaya

G.R.Indugopan

150.00 135.00

ഒരു ത്രില്ലറിൻ്റെ അപൂർവതയും അപ്രതീക്ഷിതത്വവുമെല്ലാം ചേർത്ത് അത്ഭുതപ്പെടുത്തുന്ന കഥയെഴുതുന്നതിൻ്റെ രസതന്ത്രം.

Out of stock

SKU: BC349 Categories: ,