തൂത്തൻ ഖാമന്റെ സ്വർണഖനികൾ
Thoothankhamante Swarnakhanikal

Muhammad Samveel Noorani

165.00

ഈ യാത്രാപുസ്തകം വായിക്കുമ്പോൾ ജോർദാനും ഈജിപ്തം ഒരിക്കൽക്കൂടി ചിന്തയിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുന്നു. ഞാൻ കണ്ട ഈ രണ്ടു രാജ്യങ്ങളെ മറ്റൊരു മലയാളി യാത്രികൻ എങ്ങനെ വിലയിരുത്തുന്നു എന്ന ആകാംക്ഷയോടെയാണ് പുസ്തകം വായിച്ചു തുടങ്ങിയത്. ചെറിയ വാചകങ്ങളിലൂടെ, ലളിത പദങ്ങളിലൂടെ മഹത്തായ സംസ്കാരമുള്ള രണ്ടു രാജ്യങ്ങളുടെ വാങ്മയചിത്രം അഴകോടെ വരച്ചിട്ടിരിക്കുന്നു ഈ പുസ്തകത്തിൽ.– സന്തോഷ് ജോർജ് കുളങ്ങര

For details regarding International shipping, you can contact us here or Whatsapp us @ 9400224468

Out of stock

SKU: BC719 Category: