സ്വര്‍ണത്തില്‍ എങ്ങനെ നിക്ഷേപിക്കാം?
Swarnathil Engane Nikshepikkam

R.Roshan

125.00 109.00

പണപ്പെരുപ്പത്തെ നേരിടാനും നാളേക്കായി സമ്പത്ത് സ്വരൂപിച്ച് വെക്കാനുമുള്ള സുരക്ഷിതമായ നിക്ഷേപമാര്‍ഗ്ഗമാണ് സ്വര്‍ണം. സ്വര്‍ണത്തിലെ നിക്ഷേപസാദ്ധ്യതകളെക്കുറിച്ച് ലളിതമായി വിവരിക്കുന്ന പുസ്തകം.

2 in stock