വ്യക്തിത്വ വിശകലനം മുഖലക്ഷണങ്ങളിലൂടെ Vyakthithwa Visakalanam Mukhalakshanangaliloode

P K A Rasheed

159.00

മുഖം മനസ്സിന്റെ കണ്ണാടി , മുഖവായന , മുഖവായന , ഭൂമുഖം , മുഖ വ്യക്തിത്വം , ഭൂവ്യക്തിത്വം , ലോഹമുഖം , വൃക്ഷമുഖം , അഗ്നിമുഖം , ജലമുഖം , മിശ്രമുഖങ്ങള്‍ , മിശ്രവ്യക്തിത്വങ്ങള്‍,
ഉണ്ടക്കണ്ണന്മാരെ സൂക്ഷിക്കുക ,മുഖവായനയിലൂടെ സ്വയം തിരിച്ചറിയാനും മറ്റുള്ളവരെ മനസ്സിലാക്കാനും സഹായിക്കുന്ന പുസ്തകം.

For details regarding International shipping, you can contact us here or Whatsapp us @ 9400224468

Out of stock