വിഷകന്യക | Vishakanyaka

S. K. Pottekkatt

180.00 162.00

വിഷകന്യകയാണ് എസ്.കെ യുടെ സമ്പൂർണ വിജയം പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന നോവൽ .അതൊരു വ്യക്തി അല്ല സമൂഹ ചരിത്രമാണ് .കൃഷി ചെയ്തു ജീവിക്കാൻ മണ്ണ് അന്വേഷിച്ചു മാതൃദേശമായ തിരുവിതാംകൂർ വിട്ട് മലബാറിലെ തരിശു ഭൂമിയിലേക്ക് പോയി അവിടുത്തെ പ്രതികൂലമായ പ്രകൃതിയും പ്രത്യേക ചിന്താഗതി കാരനായ മനുഷ്യനും കൂടി സൃഷ്ടിച്ചു കൂട്ടുന്ന പ്രതിബന്ധങ്ങളോട് ക്ഷമാപൂർവ്വം പോരാടി ഊഷര പ്രദേശത്തെ സസ്യ ശ്യാമളവും ഫല ഭൂയിഷ്ഠവും ആക്കി ഒടുവിൽ കഠിനരോഗ ബാധിരരുമായി നശിച്ചടിയുന്ന ഒരു കർഷക സംഘമാണ് ഇതിലെ നായകൻ .

2 in stock

SKU: BC297 Category: