സരസ്വതീവിജയം | Saraswathee Vijayam

Potheri Kunjambu

134.00

നവോഥാനത്തിന്റെ കീഴാള സാധ്യതകളെ ഉയർത്തിപ്പിടിച്ച നോവൽ.ബ്രാഹ്മണിസത്തിനെതിരായ ബദൽ സാംസ്‌കാരിക നിർമ്മിതിക്ക് വേണ്ടിയുള്ള അന്വേഷണത്തിന്റെ ആദ്യകാല സാംസ്‌കാരിക മാതൃകയായി പരിഗണിക്കപ്പെടുന്ന കൃതി. നവോത്ഥാനത്തിന്റെ കീഴാള സാധ്യതകളെ ഉയര്‍ത്തിപ്പിടിച്ച നോവല്‍.

For details regarding International shipping, you can contact us here or Whatsapp us @ 9400224468