നഗ്നരും നരഭോജികളും | Nagnarum Narabhojikalum

Venu

398.00

തിരുവനന്തപുരം മുതൽ ഒഡീഷവരെ മുന്നൊരുക്കങ്ങളില്ലാതെ, ഒറ്റയ്ക്കൊരു കാർ യാത്ര. ഓർമകളുണർത്തുന്ന നദീതീരങ്ങൾ, ചോര വീണ വഴികൾ, ഗോത്രസംസ്കാരങ്ങൾ സ്മാരകസ്ഥലികൾ…..യാത്രികനെപ്പോലെ വായനക്കാരനും ഈ ഏകാന്തദീർഘയാത്രയിൽ പങ്കാളിയാകുന്നു.

For details regarding International shipping, you can contact us here or Whatsapp us @ 9400224468

SKU: BC650 Category: Tag: