എച്ച്മുവിൻ്റെ യാത്രകൾ | Echmuvinte Yathrakal

Echmukkutty

198.00

എച്ച്മുക്കുട്ടിയുടെ യാത്രാനുഭവങ്ങളുടെ പുസ്തകം.ലക്ഷണമൊത്ത കഥകൾ പോലെ കോറിയിട്ടിരിക്കുന്ന തീക്ഷ്ണമായ ഈ അനുഭവക്കുറിപ്പുകൾ.ഓരോ യാത്രയും ജീവിതമെന്ന പുസ്തകത്തിലെ മായ്ച്ചുകളയാൻ സാധികാത്ത ഏടുകളാണെന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു.

For details regarding International shipping, you can contact us here or Whatsapp us @ 9400224468

Out of stock

SKU: BC628 Category: Tag: