മായാഋതംബരം | Mayarithambaram

Jayaprakash Panoor

239.00

അഷ്ടസിദ്ധികൾ നേടിയൊരു താന്ത്രികൻ, തന്നെ ചതിയിലൂടെ വീഴ്ത്തിയ ശത്രുക്കളുടെ മേൽ ഭൈരവനായി പെയ്തിറങ്ങുകയാണ്. അഘോരമന്ത്രത്തിന്റെ ശക്തി നിറഞ്ഞുനിൽക്കുന്ന വിലാദപുരത്ത് ശത്രുക്കളും മിത്രങ്ങളും നേർക്കുനേർ നിൽക്കുമ്പോൾ…. യുയുത്സു, ചെന്നായ്ക്കളുടെ മരണവാറന്റ്, കിഷ്കിന്ധയുടെ മൌനം, സൌഭദ്രം തുടങ്ങിയ നോവലുകളുടെ രചയിതാവായ ജയപ്രകാശ് പാനൂരിന്റെ മാന്ത്രിക നോവൽ.

For details regarding International shipping, you can contact us here or Whatsapp us @ 9400224468

Out of stock