ലോക പ്രശസ്ത ഡിറ്റക്റ്റീവ് കഥകൾ
Lokaprasastha Detective Kathakal

NICAT

300.00 255.00

ദുരൂഹമരണങ്ങളുടെയും ആസാദാരണസംഭവപരമ്പരകളുടെയും നിഗൂഢതകളെ മറികടക്കുകയും അവയിലെ സത്യത്തെ യുക്തിഭദ്രയുടെ വെളിച്ചത്തിലേക്ക് നയിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന കുറ്റാന്വേഷണ കഥകൾ. ഉദ്വേഗവും നീരിക്ഷണവൈദഗത്യവും ലാളിത്യവുമൊരുമിക്കുന്ന ആഖ്യാനത്തിന്റെ സുവർണ്ണശോഭ ഈ കഥയ്ക്ക് അക്രത്രിമ സൗന്ദര്യം നൽകുന്നു.

2 in stock

SKU: BC355 Categories: , ,