കേരള ഭക്ഷണ ചരിത്രം | Kerala Bhakshana Charitram

Deepa Gopalakrishnan, Suma Sivadas

688.00

കേരളത്തിന്റെ ഭക്ഷണചരിത്രവും രുചിഭേദങ്ങളും പാചകരീതികളും വിശദമാക്കുന്ന പുസ്തകം. നൂറ്റാണ്ടുകളായി മാറിവന്ന ഭക്ഷണങ്ങളിലൂടെയും അവ വന്ന വഴികളിലൂടെയും ഉള്ള ഈ സഞ്ചാരം മലയാളത്തില്‍ ആദ്യമായി.

For details regarding International shipping, you can contact us here or Whatsapp us @ 9400224468

SKU: BC1156 Categories: ,