യുക്തിചിന്ത | Yukthichintha – Periyar

Periyar E V Ramasamy

118.00

ഇന്ത്യന്‍ ദര്‍ശനങ്ങളില്‍ നാസ്തിക്യവാദത്തിന് ശക്തമായ വേരോട്ടമുണ്ടായിട്ടും അവ ക്ഷയിച്ചു പോവുകയാണുണ്ടായത്.
– പെരിയാര്‍ ഇ വി രാമസ്വാമി പുസ്തകങ്ങൾ മലയാളത്തിൽ.

For details regarding International shipping, you can contact us here or Whatsapp us @ 9400224468