അപരൻ | Aparan (Dostoevsky)

Fyodor Dostoevsky

199.00

ഓരോ മനുഷ്യനും അവന്റെയുള്ളിൽ പണിതീർക്കുന്ന സ്വകാര്യവും ഏകാന്തവുമായ ലോകങ്ങൾ. അവിടെയവൻ അവനോടുതന്ന പൊരുതി മരിക്കുകയും രമിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ദ്വന്ദ്വവ്യക്തിത്വങ്ങൾ, അവയുടെ ചേദമുഖങ്ങൾ ഫയദോർ ദസ്തയേവ്സ്കിയുടെ വിഖ്യാത നോവൽ ദി ഡബിളിന്റെ ആദ്യ മലയാള പരിഭാഷ.

പ്രശസ്ത നോവലിസ്റ്റിന്റെ കാവ്യാത്മകമായ മൊഴിമാറ്റം.

For details regarding International shipping, you can contact us here or Whatsapp us @ 9400224468

Buy Now