കാരമസോവ് സഹോദരന്മാർ | Karamazov Sahodaranmar

Fyodor Dostoevsky

749.00

ദസ്തയേവ്സ്കിയുടെ അവസാന നോവല്‍

സിഗ്ലണ്ട് ഫായിഡ് തന്റെ “ഈഡിപ്പസ് കോംപ്ലക്സ്’ എന്ന സിദ്ധാന്തത്തിന്റെ തെളിവായി ഉയർത്തിക്കാണിച്ച് നോവൽ. ആധുനികതയിലേക്ക് ചുവടുവയ്ക്കുന്ന റഷ്യൻ സമൂഹത്തിന്റെ ആന്തരിക സംഘർഷങ്ങളിലേക്കുള്ള
സഞ്ചാരം.

For details regarding International shipping, you can contact us here or Whatsapp us @ 9400224468

1 in stock