വിജയത്തിന്റെ ബ്ലൂപ്രിന്റ്
Vijayathinte Blueprint

Vipin V Roldant

150.00

ജീവിതത്തെ പ്രകാശിപ്പിക്കുന്ന പുസ്തകം.
മനസ്സുണർത്തി ചിരിക്കാനും മനസ്സിരുത്തി ചിന്തിക്കാനും നമ്മെ സഹായിക്കുന്ന ഭാഷാശൈലിയും ആശയങ്ങളുമാണ് യുവ എഴുത്തുകാരനും മനഃശാസ്ത്രജ്ഞനുമായ വിപിൻ വി. റോൾഡന്റിന്റെ വിജയത്തിന്റെ ബ്ലൂപ്രിന്റ് എന്ന പുസ്തകത്തിന്റെ കരുത്ത്. കൂടുതൽ മെച്ചപ്പെട്ട ജീവിതത്തിലേക്ക് ഇതിലെ ചിന്തകൾ നമ്മെ നയിക്കും.

For details regarding International shipping, you can contact us here or Whatsapp us @ 9400224468

1 in stock

Buy Now