തോക്ക് ദ്വീപ് | Thokku Deep

Amitav Ghosh

399.00 369.00

അമിതാവ് ഘോഷിന്റെ ‘തോക്ക് ദ്വീപ്’ കാല -ദേശാന്തരങ്ങളിലൂടെ അനായാസം സഞ്ചരിക്കുന്ന, ഒരു നോവലിന്റെ സുന്ദരാവിഷ്കാരമാണ്. നാശത്തിന്റെ വക്കിലെത്തിനിൽക്കുന്ന ലോകത്തിന്റെയും, വർദ്ധിച്ചുവരുന്ന കുടിയൊഴിപ്പിക്കലുകളുടെയും അനിവാര്യമായ പരിവർത്തനങ്ങളുടെയും കഥയാണിത്. അതോടൊപ്പം തന്നെ പ്രത്യാശയുടെയും കഥ: ഈ ലോകത്തിലും അതിന്റെ ഭാവിയിലുമുള്ള ഒരു മനുഷ്യന്റെ വിശ്വാസം അസാധാരണരായ രണ്ട് സ്ത്രീകൾ അയാൾക്ക് വീണ്ടെടുത്തുനൽകുന്നതിന്റെ കഥ.

1 in stock

SKU: BC211 Category: